Patsientide rahulolu uuring 2017

Taastava Kirurgia Kliinik on patsientide rahulolu uuringuid läbiviinud aastaid. Küsimustiku on koostanud tunnustatud tervishoiu kvaliteedi ekspert dr. Teele Orgse.
Ankeedid jagatakse kõigile patsientidele, kes on nõus neid vatsu võtma. Vastamine on vabatahtlik ja rangelt anonüümne.
Lisaks valikvastustega küsimustikule on antud võimalus patsientidel jagada oma kogemust, mida nad sooviksid muuta paremaks ja millega nad on eriti rahul olnud.

Siinkohal toome 2017 aasta uuringu tulemused.
2017 läbi viidud patsientide rahulolu küsitlusele andis tagasisdet 50 vastajat.
Vastanud patsiendid olid vanuses 35 – 85 eluaastat. Keskmine vanus 61,32 aastat
Lühim haiglas viibimise aeg 2 päeva, pikim 37 päeva. Keskmine haiglaravil viibimise aeg 10,26 päeva. 

Elukoha järgi: Keele alusel:  Soo alusel:
29 Tallinn ja Harjumaa
6 Raplamaa
4 Saaremaa
2  Järvamaa
1 Hiiumaa
1 Ida-Viru
1 Läänemaa
1  Pärnumaa
1 Tartumaa
1 Võrumaa
3 vastamata

43  eesti keel
  6  vene keel
  1  vastamata

 

 

 

 

17 mehed
32 naised
  1 vastamata

 

 

 

 

Küsimustik oli jaotatud 7 alateemaks:
          1. Üldine rahulolu
          2. Küsimused haiglasse saabumise kohta
          3. Küsimused ravi kohta
          4. Küsimused raviarsti kohta
          5. Küsimused õdede kohta
          6. Küsimused Haigla kohta
          7. Küsimused haiglast väljakirjutamise kohta

Küsimustele anti hinnangud 4-palli süsteemis:
         4 Jah, väga
         3 Jah, üldiselt küll
         2 Ei, üldiselt mitte
         1 Ei, üldse mitte


KOKKUVÕTE

Küsimus Keskmine  N Eesti Vene
1. Üldine rahulolu 3,83  3,68  3,90  3,83 3,80
2. Küsimused haiglasse saabumise kohta 3,23  3,14  3,26  3,23  3,21
3. Küsimused ravi kohta 3,59  3,58  3,59  3,59  3,58
4. Küsimused raviarsti kohta 3,70  3,68  3,71  3,72  3,58
5. Küsimused õdede kohta 3,75  3,82  3,74  3,74  3,95
6. Küsimused haigla kohta 3,61  3,69  3,57  3,57  3,92
7. Küsimused haiglast väljakirjutamise kohta 3,53 3,47 3,58 3,52 3,67

     

 
Võrreldi rahulolu sõltuvust ravil viibimise ajaga. Kas pikem ravil viibimine, kontakt töötajatega ja nn. „haigla rutiin“ mõjutavad patsiendi hinnangut.
Võrdlusesse võeti küsimusteploki hinnete summa.
Küsimused haigla kohta  -  max 16 punkti
Küsimused õdede kohta – max 28 punkti
Küsimused raviarsti kohta – max 24 punkti

Märgatavat korrelatsiooni haiglas viibitud aja, ühest päevast enam kui kalendrikuuni, ja rahulolu muutumise vahel ei täheldatud.


RAHULOLU ALATEEMADE KAUPA

1. Üldine rahulolu

Keskmine hinne 3,83

Kas jäite haiglaraviga rahule?
Kas tulete tagasi kui tekib vajadus?
          Vastused:  4 - jah, väga; 3 - Jah, üldiselt küll

Üldist rahulolu haiglaraviga ning vajadusel samasse haiglasse tagasi pöörduda hindasid vastajad kõrgelt. 66 % andsid 4-palli süsteemis maksimum hinde. Keskmine hinne osutus veidi kõrgemaks naissoost patsientide puhul. (M 3,83; N 3,90)

 

2. Küsimused haiglasse saabumise kohta 

Keskmine hinne 3,23

Kas tulite plaanitult (1- erakorraline; plaaniline -2)
           Erakorralliselt 5, plaanitult 44, vastamata 1
Kui palju ootasite haiglaravi päevades
           Pikim ooteaeg 450 päeva, keskmine 58,36
Kas jäite rahule ooteaja pikkusega
           Negatiivselt vasas 5 patsienti, keskmine rahulolu 3,38
Kas tervis halvenes ootamise ajal (hinded vastupidi)
           68 % vastas, et tervis halvenes väga/üldiselt küll
Kas saite valida haigla kuhu ravile tulla?
           44 % vastas, et said valida haigla, kuhu ravile tulla.
           Elukoha ja raviasutuse valiku võimaluse vahel seost ei täheldanud.
Kas jäite rahule asjaajamise selguse ja kiirusega haiglasse vastuvõtul?
           Vastused:  4 - jah, väga; 3 - Jah, üldiselt küll
           Keskmine hinne 3,88

Haiglasse saabumise alajaotus, kus küsimused olid suunatud peamiselt haiglaravi eelse perioodi kohta, said keskmiselt kõige madalama hinde.
56 % vastanuist märkis saabumist plaanilisena.  S.t. suunatuna ambulatoorselt vastuvõtult,  mis aga ei välista sisult erakorralist hospitaliseerimist (ooteaeg 1-7 päeva). Pigem viitab vältimatule abile, sest küsimusele tervise halvenemise kohta ooteperioodil on nad vastanud jaatavalt.
Küsimusele, Kas saite valida haigla kuhu ravile tulla?, andsid pooled vastanuist jaatava vastuse, mis osutus oodatust kõrgemaks arvestades veresoonte/plastikakirurgia statsionaarsete teenuste pakkujate vähesust kogu Eesti ulatuses. Vastajate osas piirkondlikku erisust valikuvõimaluse suhtes välja tuua ei saa.


3. Küsimused ravi kohta

Keskmine hinne 3,59

Kas enne operatsiooni seletati piisavalt, mis toimub operatsiooni ajal ja pärast seda
           Kõik vastused positiivsed, keskmine hinne 3,70
Kas võeti kirjalik nõusolek enne operatsiooni
          100 % võetud nõusolek
Kas teil oli valusid haiglas oleku ajal
           Esindatud kõik vastused. Keskmine hinne 2,86
           4 - jah, väga 14 patsienti
           1 - ei, üldse mitte 3 patsienti
Kas saite valu leevendamiseks abi piisavalt kiiresti
           Vastused jaatavad (v.a. 1 pt)
           Keskmine hinne 3,82
Kas jäite rahule varustuse ja aparatuuri kaasaegsusega
           Vastused positiivsed
           Keskmine hinne 3,77
Kas jäite rahule teabega ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta?
           Negatiivsed vastused 4 naissoost patsiendilt
           Keskmine hinne 3,39     


4. Küsimused raviarsti kohta
Keskmine hinne 3,70

Kas saite arstiga piisavalt suhelda
          Üks negatiivne vastus (2). Keskmine hinne 3,58
Kas saite arstilt oma küsimustele piisavad, arusaadavad vastused
          Üks negatiivne vastus (2). Keskmine hinne 3,74
Kas jäite rahule arstide usaldusväärsuse ja oskustega
          Kõik vastused positiivsed, keskmine hinne 3,88
Kas jäite rahule teabega erinevate raviviiside ja võimaluste kohta teie haigusest
          Üks negatiivne vastus (2). Keskmine hinne 3,56
Kas jäite rahule arstide viisakusega
          Kõik positiivsed vastused. Keskmine hinne 3,94
Kui sageli kohtusite arstiga? (iga päev -4; mõned korrad-3; ühe korra-2; ei kohtunud-1)
          1/2 vastanuist kohtus iga päev, ½ kohtusid mõned korrad.
          Üks patsient (haiglas viibimise aeg 22 päeva, kohtus ühe korra)


5. Küsimused õdede kohta
Keskmine hinne 3,75

Kas jäite rahule Teie murede ja soovide mõistmisega õdede poolt?
           Kõik positiivsed vastused. Keskmine hinne 3,82
Kas jäite rahule õdede kättesaadavusega vajadusel?
           Kõik positiivsed vastused. Keskmine hinne 3,84
Kas jäite õdede usaldusväärsuse ja oskustega rahule?
           Kõik positiivsed vastused. Keskmine hinne 3,82
Kas jäite rahule õdede poolt jagatud teabega uuringute ja protseduuride kohta?
           Üks negatiivne vastus (2). Keskmine hinne 3,74
Kas õed selgitasid piisavalt kuidas kodus toime tulla?
           Üks negatiivne vastus (2). Keskmine hinne 3,62
Kas jäite rahule õdede viisakusega?
           Kõik positiivsed vastused. Keskmine hinne 3,84
Kas Teie hinnangul oli õdesid piisavalt
           Üks negatiivne vastus (2). Keskmine hinne 3,61

Õed, kes patisendi haiglas viibimise jooksul patsientidega kõige tighedamalt kokku puutuvad said läbi küsimustiku ka kõige kõrgema hinnangu. Maksimumi lähedase hinnangu on andnud meessoost ja vene keelt kõnelevad patsiendid.


6. Küsimused Haigla kohta
Keskmine hinne 3,61

Kas jäite rahule palatisse abi kutsumise võimalustega?
           Üks negatiivne vastus (2). Keskmine hinne 3,76
Kas jäite rahule võimalusega olla soovi korral omaette palatis või eraldatult?
           Kolm negatiivset (2) vastust eesti keelselt, keskmise ja vanema vanusega patsiendilt
           Keskmine hinne 3,49
Kas jäite haigla toiduga rahule
           Kolm negatiivset (2) vastust eesti keelselt, keskmise vanusegrupi patsiendilt
           Keskmine hinne 3,51
Kas jäite rahule puhtuse ja korrashoiuga haiglas
           Kaks negatiivset (2) vastust
           Keskmine hinne 3,71

Haiglas viibimise olmet puudutavatge küsimuste osas olid veidi kriitilisemad naissoost ja eesti keelt kõnelevad patisendid, kuigi ka siin negatiivse tagasisise osakaal osutuks väga madalaks. 189  valikvastuse hulgas 9 negatiivset hinnangut (4,76 %).


7. Küsimused haiglast väljakirjutamise kohta
Keskmine hinne 3,53

Kas Teie arvates kirjutati Teid haiglast liiga vara välja? 
          Haiglaravil viibimise  aega hinnati piisavaks. Vaid kaks patsienti pidas väljakirjutamist enneaegseks.
          Keskmine 3,48
Kas Teile selgitati piisavalt, kuidas tulla toime oma terviseprobleemidega pärast haiglaravi
          Kõik positiivsed vastused.
          Keskmine hinne 3,61

 

 

 

 

 


 

 

Info ja vastuvõtule registreerimine

+372 679 0130

Igal tööpaeval toimuvad veresoontekirurgia ja plastilise kirurgia vastuvõtud Taastava Kirurgia Kliinikus Tallinnas, Pärnu mnt. 104, Magdaleena haigla III korrusel.