Andmekaitse

Taastava Kirurgia Kliinikul (edaspidi TKK) on seadusandlusest tulenev kohustus kaitsta patsientide, klientide ja töötajate privaatsust. Sellest lähtuvalt kirjeldatakse põhimõtted, mis käsitlevad eelnevalt nimetatud huvigruppide andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

 1. TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

1.1 TKK on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on tulenevalt Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest (Tervishoiuteenuste korraldamise seadus, Ravikindlustuse seadus, Ravimiseadus, Tervise infosüsteemi põhimäärus jne.) õigus ning kohustus töödelda tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid.

1.2 Tööle kandideerijate ja töötajate isikuandmeid töödeldakse Töölepinguseaduse alusel.

2. ANDMETE TURVALISUS

2.1 TKK infosüsteemides hoitavate andmete turvalisuse tagamiseks on kehtestatud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Turvalisus- ja privaatsuspoliitikat vaadatakse perioodiliselt üle ja täiendatakse vastavalt vajadusele. Infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

2.2 TKK veebileht www.kirurgiakliinik.ee sisaldab vajalikke meetmeid, et kaitsta kogutud isikuandmete terviklust, täpsust ja privaatsust. Veebilehtedel on kasutusel ajakohastatud SSL sertifikaat, mis võimaldab avalikus internetis privaatse krüpteeritud sidekanali kasutamist (HTTPS), mille abil andmed edastatakse konfidentsiaalsete ja terviklikena.

3. ISIKUANDMETE KAITSE

3.1. TKK rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) patsientide, klientide ja personali isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

3.2. Isikuandmeid kogutakse järgnevatest allikatest:

 • Kliendilt/patsiendilt/töötajalt;
 • Tervishoiuteenusega seotud riiklikest registritest: Digilugu, Tervisekassa ravikindlustuse andmekogu, jne.

3.3. Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • satute meie haiglasse ambulatoorsele vastuvõtule või haiglaravile;
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks;
 • soovite oma ravidokumentide väljastamist;
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude;
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja;
 • kandideerite meile tööle või olete meiega töösuhtes töö- või võlaõigusliku lepingu alusel;
 • broneerite aja registratuuris, kodulehe kaudu, telefoni või e-posti teel – identifitseerimisandmed (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne), mille kasutaja sisestab/annab isiklikult;
 • koostame ja analüüsime asutuse tervishoiu- ja teenuste osutamise statistikat.

3.4. Edastades meile oma isikuandmed, olete ühtlasi andnud loa nende töötlemiseks.

4. ANDMETE AVALDAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

4.1 TKK võib avaldada Teie isikuandmeid:

 • seadusjärgse nõudmise alusel – nt Eesti Haigekassa, riikliku järelvalve asutus, politsei, kohtud, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms.
 • oma õiguste kaitseks ja turvalisuse tagamiseks – nt pettuse kahtluse korral;
 • kolmandatele osapooltele, kellega koostöö on vajalik TKK teenuste osutamiseks (IT-ettevõte, teised tervishoiuteenuse osutajad (uuringud, analüüsid, jm)).

5. ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE

5.1 Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud, paluda nende andmete parandamist, kustutamist, esitada endapoolseid vastuväiteid või paluda töötlemise piiramist eeldusel, et see ei lähe vastuollu Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega. Taotlusi saate esitada meie registratuuris või saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile mail@kirurgiakliinik.ee. Andmed väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel või krüpteeritult isikukoodile.

5.2. TKK-l on õigus küsida mõistlikku teenustasu päringule vastamise eest eeldusel, et päringule vastamisega kaasneb ebamõistlikult palju tööd või rahalisi kulutusi, näiteks originaaldokumentidest koopiate tegemisega, haiguslugudega seotud info läbitöötamisega jne.

NB! Teie andmete turvalisuse huvides telefoni teel andmeid ning uuringute/analüüside tulemusi ei väljastata.

5.2. Isikuandmeid ei väljastata, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadust;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

6. ANDMETE SÄILITAMINE

6.1. Patsientide ja klientide haiguslugusid säilitame 110 aastat alates patsiendi või kliendi sünnist või 30 aastat surmast.

6.2. Töötajate töölepinguid säilitame kümne aasta vältel peale töölepingu lõppemist.

6.3. Raamatupidamisdokumente säilitame 7 aastat (alus: Raamatupidamise seadus)

7. ÕIGUSE KAITSE JA KONTAKTANDMED

7.1. Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie asutuse andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@kirurgiakliinik.ee

7.2. Vastutav töötleja on Taastava Kirurgia Kliinik AS, reg kood 10286204, aadress Pärnu mnt 104, 11312 Tallinn, e-post: mail@kirurgiakliinik.ee

7.3. Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas haigla andmekaitsespetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-post: info@aki.ee).

Taastava Kirurgia Kliinik teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid, järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte!

Info ja vastuvõtule registreerimine

+372 679 0130

Igal tööpaeval toimuvad veresoontekirurgia ja plastilise kirurgia vastuvõtud Taastava Kirurgia Kliinikus Tallinnas, Pärnu mnt. 104, Magdaleena haigla III korrusel.